Marketing Digest
Հաղորդակցվիր այնպես, որ չկառավարվես. Լիլիթ Շաքարյան
Հայկական կրթական բրենդը միջազգային ճանաչում է ստանում. Edu VanHub
«Լիլիթ Շաքարյանն ինքն էլ է Բրենդ»,- ասում է ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի վարիչ Արթուր Աթանեսյանը

Տեսանյութեր

«3 րոպե մարքեթինգի մասին». Արամ Նավասարդյան
Ընտրացանկ